Obchodné podmienky

 Podmienky účasti na certifikovanom Lektorskom kurze tvárovej jogy poskytovanom spoločnosťou LOG ON RE, s. r. o. a FYI SK Online, s.r.o.

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Podmienky účasti na certifikovanom Lektorskom kurze tvárovej jogy (ďalej ako "Podmienky účasti") upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa kurzu a Účastníkov/-čok kurzu, ktoré dopĺňajú a konkretizujú Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa kurzu - "https://tvarovajoga.sk/obchodne-podmienky/".
1.2 Cieľom Lektorského kurzu tvárovej jogy je odborný výcvik Účastníkov/-čok kurzu, ktorí/-é sa (1.) absolvovaním Lektorského kurzu v celom rozsahu, (2.) zložením skúšky a (3.) získaním certifikátu, stanú lektormi/lektorkami tvárovej jogy pre tzv. koncových spotrebiteľov - t.j. ľudí, ktorí tvárovú jogu cvičia pre svoju vlastnú osobnú potrebu a svoj vlastný prospech (t. j. nie pre ďalších budúcich lektrov/-ky tvárovej jogy).

2 Základné pojmy

2.1 Poskytovateľ kurzu - LOG ON RE, s. r. o., Wolkrova 7, 851 01 Bratislava, IČO 45497419, DIČ 2023052460, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65636/B a FYI SK Online, s.r.o. Wolkrova 7, 851 01 Bratislava, IČO 51465507, DIČ 2120729050, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 127092/B, zastúpená Ing. Zuzanou Ondrisovou, konateľkou; kontaktné údaje: tel.: 00421902980416, e-mail: zuzka@tvarovajoga.sk.

2.2 Účastník/-čka kurzu - akákoľvek osoba, ktorá sa záväzne prihlásila na certifikovaný Lektorský kurz tvárovej jogy organizovaný Poskytovateľom kurzu a zaplatila poplatok za účasť na Lektorskom kurze, alebo aspoň jeho časť.

2.3 Lektorský kurz - certifikovaná spoplatnená služba poskytovaná zo strany Poskytovateľa kurzu za odplatu pre Účastníkov/-čky kurzu v oblasti tvárovej jogy, ktorá má za cieľ odborne vyškoliť Účastníkov/-čky kurzu za budúcich/-e lektorov/lektorky tvárovej jogy pre tzv. koncových spotrebiteľov - t.j. ľudí, ktorí tvárovú jogu cvičia pre svoju vlastnú osobnú potrebu a svoj vlastný prospech, a to v rozsahu vymedzenom Poskytovateľom nasledovne: A) Lektorský kurz ŠTANDARD (ďalej aj ako "Lektorský kurz ŠTANDARD")
- online prístup do kurzu pozostávajúceho z 8 modulov (spolu s bonusmi), pričom každý modul obsahuje videá a textovú časť, niektoré moduly obsahujú aj praktické úlohy;
- zaradenie do uzavretej skupiny na sociálnej sieti Facebook, spravovanej Poskytovateľom kurzu. 
- online prístup do kurzu pozostávajúceho z 8 modulov (spolu s bonusmi), pričom každý modul obsahuje videá a textovú časť, niektoré moduly obsahujú aj praktické úlohy; prístup sa udeľuje na 1 rok od dátumu začatia kurzu

B) Lektorský kurz PREMIUM (ďalej aj ako "Lektorský kurz PREMIUM")
- zaradenie do uzavretej skupiny na sociálnej sieti Facebook, spravovanej Poskytovateľom kurzu;
- účasť na "vzorovej" hodine základného kurzu organizovaného Poskytovateľom kurzu;
- individuálne konzultačné hodiny v rozsahu 2 x 60 minút.

2.4 Lektor/-ka kurzu - osoba v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s Poskytovateľom kurzu, ktorá osobne poskytuje výuku počas Lektorského kurzu, vedie Lektorský kurz a priamo komunikuje s Účastníkmi/-čkami kurzu počas trvania Lektorského kurzu.

3 Podmienky účasti a priebeh Lektorského kurzu
3.1 Prihlásením Účastníka/-čky kurzu na Lektorský kurz vznikol zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Účastníkom/-čkou kurzu, a to na základe vyplnenej a zaslanej online prihlášky na Lektorský kurz. Po zaplatení poplatku za účasť na Lektorskom kurze, alebo aspoň jeho časti, vzniká Účastníkovi/čke kurzu nárok na účasť na Lektorskom kurze organizovanom Poskytovateľom kurzu, na ktorý sa prihlásil/-a.
3.2 Prihlásenie sa Účastníka/-čky kurzu do Lektorského kurzu je záväzné.
3.3 Prihlásením sa na Lektorský kurz je Účastník/-čka kurzu povinný/-á akceptovať učebné metódy a postupy zvolené Poskytovateľom kurzu a používať učebné materiály Poskytovateľa kurzu.
3.4 V prípade, ak Účastník/-čka kurzu zaplatila do dohode s Poskytovateľom kurzu pred začatím Lektorského kurzu len časť poplatku za účasť na Lektorskom kurze, je povinný/-á doplatiť zostávajúcu časť poplatku najneskôr do 14 dní po začatí Lektorského kurzu. Účastník/-čka kurzu berie na vedomie, že Poskytovateľovi kurzu nevzniká povinnosť poskytnúť objednanú službu (Lektorský kurz), pokiaľ Účastník/-čka kurzu neuhradí zostávajúcu nezaplatenú časť poplatku za účasť na Lektorskom kurze v prospech Poskytovateľa kurzu v ním stanovenej lehote. Ak uplynutím 14. dňa po začatí Lektorského kurzu Účastník/-čka kurzu nedoplatí Poskytovateľovi kurzu poplatok za účasť na Lektroskom kurze v celej výške, Poskytovateľ kurzu je oprávnený pozastaviť Účastníkovi/-čke kurzu prístup do členskej sekcie webu Poskytovateľa kurzu, v ktorej sú sprístupňované učebné materiály, a to až do doby, kým zo strany Účastníka/-čky kurzu nedôjde k úplnému zaplateniu poplatku za účasť na Lektorskom kurze v celej výške. Účastníkovi/-čke kurzu zároveň v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie už uhradenej časti poplatku za účasť na Lektorskom kurze.
3.5 Účastník/-čka kurzu sa zaväzuje absolvovať celý Lektorský kurz osobne. Žiadnu časť (jednotlivé vyučovacie hodiny, resp. moduly) Lektorského kurzu nie je možné preniesť na inú osobu.
3.6 Účastník/-čka sa zaväzuje, že nesprístupní obsah učebných materiálov Lektorského kurzu, ktoré mu/jej boli sprístupnené tretím osobám, a to počas a ani po skončení Lektorského kurzu.
3.7 Deň začiatku Lektorského kurzu je stanovený Poskytovateľom kurzu. Poskytovateľ kurzu je oprávnený zmeniť termín začiatku Lektorského kurzu, o čom Účastníka/-čku kurzu včas upovedomí emailom.
3.8 Najneskôr v deň začiatku Lektorského kurzu poskytne Poskytovateľ kurzu emailom Účastníkovi/čke kurzu prihlasovacie údaje do členskej sekcie webu Poskytovateľa kurzu, v ktorej budú Účastníkovi/-čke kurzu sprístupňované materiály určené na štúdium.
3.9 Lektorský kurz trvá 6 týždňov od termínu začiatku Lektorského kurzu, pričom tempo učenia si určuje každý/-á Účastník/-čka kurzu sám/sama. Naštudovanie teoretických modulov Lektorského kurzu trvá cca 2-3 hodiny, naštudovanie praktických modulov Lektorského kurzu trvá dlhšie, keďže je nevyhnutné každému cviku venovať zvýšenú pozornosť.
3.10 Moduly Lektorského kurzu na seba nadväzujú, preto každý z ôsmich modulov bude Účastníkovi/čke sprístupnený postupne. t.j. po absolvovaní prvého modulu bude sprístupnený druhý modul a po ňom následne ďalší, až do záverečného ôsmeho modulu.
3.11 Po skončení 5. modulu Lektorského kurzu je Účastník/-čka kurzu povinný/-á absolvovať prvé preskúšanie realizované Poskytovateľom kurzu, a to online, prostredníctvom komunikačného programu Skype alebo Facetime, resp. iných komunikačných softvérov zvolených Poskytovateľom kurzu (iné audio-video komunikačné kanály) alebo osobne, na mieste a v čase podľa dohody Účastníka/-čky kurzu a Poskytovateľa kurzu. Prípadné náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu Účastník/-čka kurzu. Preskúšanie pozostáva z predvedenia zadaných cvikov tvárovej jogy
zo strany Účastníka/-čky kurzu, ktoré boli obsahom doposiaľ realizovanej výučby v rámci Lektorského kurzu.
3.12 Po skončení 8. modulu Lektorského kurzu je Účastník/-čka kurzu povinný/-á absolvovať záverečnú skúšku teoretických znalostí a praktických zručností. Záverečná skúška sa realizuje na osobnom stretnutí Účastníka/-čky kurzu s Poskytovateľom kurzu alebo online, na mieste a v čase podľa dohody Účastníka/-čky kurzu a Poskytovateľa kurzu. Prípadné náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu Účastník/-čka kurzu.
3.13 Záverečná skúška pozostáva z testu, diagnostiky tváre, vypracovania individuálneho plánu a predvedenia zadaných cvikov tvárovej jogy zo strany Účastníka/-čky kurzu, ktoré boli obsahom realizovanej výučby v rámci Lektorského kurzu.
3.14 Záverečnú skúšku môže Účastník/-čka kurzu v prípade neúspechu opakovať maximálne 1-krát, a to na osobnom stretnutí Účastníka/-čky kurzu s Poskytovateľom kurzu alebo online, na mieste a v čase podľa dohody Účastníka/-čky kurzu a Poskytovateľa kurzu. Prípadné náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu Účastník/-čka kurzu.
3.15 Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky Poskytovateľ kurzu vyhotoví a odovzdá Účastníkovi/čke kurzu certifikát o absolvovaní Lektorského kurzu a tlačené materiály slúžiace pre osobné potreby Účastníka/-čky kurzu pri jeho ďalšej lektorskej činnosti.
3.16 Certifikát o absolvovaní Lektorského kurzu oprávňuje Účastníka/-čku kurzu vykonávať kurzy tvárovej jogy pre tzv. koncových spotrebiteľov - t.j. ľudí, ktorí tvárovú jogu cvičia pre svoju vlastnú potrebu a svoj vlastný prospech (t. j. nie pre ďalších budúcich lektorov/-ky tvárovej jogy).
3.17 V prípade, ak si Účastník/-čka kurzu pred začatím Lektorského kurzu zvolil/-a Lektorský kurz ŠTANDARD a v priebehu kurzu má záujem aj o poskytované služby, ktoré sú súčasťou Lektorského kurzu PREMIUM, môže kedykoľvek v priebehu kurzu požiadať Poskytovateľa kurzu o zmenu z Lektorského kurzu ŠTANDARD na Lektorský kurz PREMIUM. Účastník/-čka kurzu je povinný/-á doplatiť rozdiel v cene za Lektorský kurz PREMIUM, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom kurzu, v lehote splatnosti uvedenej vo vystavenej faktúre. Rovnako môže absolvent/-ka Lektorského kurzu ŠTANDARD, ktorý/-á má záujem o poskytované služby, ktoré neboli súčasťou Lektorského kurzu ŠTANDARD a sú súčasťou Lektorského kurzu PREMIUM, kedykoľvek po skončení Lektorského kurzu požiadať Poskytovateľa kurzu o poskytnutie doplnkových služieb Lektorského kurzu PREMIUM. Absolvent/-ka Lektorského kurzu ŠTANDARD je povinný/-á doplatiť rozdiel v cene za Lektorský kurz PREMIUM, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom kurzu, v lehote splatnosti uvedenej vo vystavenej faktúre.
3.18 V prípade, ak si Účastník/-čka kurzu pred začatím Lektorského kurzu zvolil/-a Lektorský kurz PREMIUM, po začatí Lektorského kurzu nie je možná zmena Lektorského kurzu PREMIUM na Lektorský kurz ŠTANDARD. Účastníkovi/-čke kurzu, ktorý/-á sa sám/sama rozhodne neabsolvovať doplnkové služby verzie PREMIUM, nevzniká nárok na poskytnutie zľavy z poplatku za účasť v Lektorskom kurze PREMIUM, ani nárok na vrátenie rozdielu v cene medzi Lektorským kurzom PREMIUM a Lektorským kurzom ŠTANDARD.
3.19 Za neúčasť Účastníka/-čky kurzu na výučbe (neabsolvovanie ktorejkoľvek časti Lektorského kurzu) neposkytuje Poskytovateľ kurzu žiadnu finančnú kompenzáciu a zaplatený poplatok za účasť na Lektorskom kurze sa nevracia.
3.20 Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje umožniť Účastníkovi/-čke kurzu online prístup do Lektorského kurzu a učebným materiálom aj po skončení Lektorského kurzu, a to do doby, kým bude Lektorský kurz v jeho aktuálnej ponuke služieb.
3.21 Poskytovateľ kurzu má právo uskutočniť zmenu v Lektorskom kurze, spočívajúcu v zmene učebných osnov, zmene učebných materiálov, zmene Lektora/-ky kurzu. Ak dôjde k akejkoľvek
zmene v Lektorskom kurze, bude Účastník/-čka kurzu zo strany Poskytovateľa kurzu emailom bezodkladne informovaný/-á.
3.22 V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Poskytovateľom kurzu, vzniká Účastníkovi/-čke nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za účasť na Lektorskom kurze. Tým sa rozumie nárok Účastníka/-čky kurzu na vrátenie časti poplatku za neabsolvované vyučovacie hodiny Lektorského kurzu. Poskytovateľ kurzu je povinný vrátiť pomernú časť uhradeného poplatku za účasť na Lektorskom kurze Účastníkovi/-čke kurzu najneskôr do 60 dní od zrušenia kurzu alebo jeho časti.

4 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
4.1 Prevádzkovateľ kurzu sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom nesie zodpovednosť aj za odborný výkon tretích osôb - lektorov a lektorky, ktorých na výkon Lektorského kurzu poveril.
4.2 Prevádzkovateľ kurzu nenesie zodpovednosť za akýkoľvek úraz, zranenie, prípadne svalovú horúčku, či iné následky na zdraví súvisiace s účasťou Účastníka/-čky kurzu na Lektorskom kurze. Rovnako nenesie zodpovednosť za akýkoľvek úraz, zranenie, prípadne svalovú horúčku, či iné následky na zdraví tretích osôb, súvisiace s výkonom praktických cvičení Účastníka/-čky kurzu na tretích osobách.
4.3 Prevádzkovateľ kurzu nenesie žiadnu odbornú zodpovednosť za ďalšiu činnosť Účastníka/-čky kurzu po získaní certifikátu o absolvovaní Lektorského kurzu, v rámci výkonu činnosti Účastníka/čky kurzu ako lektora/-ky tvárovej jogy.

5 Práva a povinnosti Účastníka/-čky kurzu
5.1 Účastník/-čka kurzu sa zaväzuje dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajúce mu z týchto Podmienok účasti počas celého trvania Lektorského kurzu.
5.2 Účastník/-čka kurzu sa Lektorského kurzu zúčastňuje na vlastné riziko s vedomím, že Poskytovateľ kurzu nenesie zodpovednosť za akýkoľvek úraz, zranenie, prípadne svalovú horúčku, či iné následky na zdraví súvisiace s účasťou Účastníka/-čky kurzu na Lektorskom kurze. Účastník/-čka kurzu v prípade vzniku ujmy alebo následkov na svojom zdraví preberá za ne plnú zodpovednosť.
5.3 Účastník/-čka kurzu sa zaväzuje, že až do získania certifikátu o absolvovaní Lektorského kurzu nebude vykonávať žiadne školenia, resp. tréningy, či výuky tvárovej jogy voči žiadnym tretím osobám, s výnimkou vykonávania praktických cvičení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Lektroského kurzu, za účelom získania potrebných zručností.
5.4 Účastník/-čka kurzu sa zaväzuje, že po úspešom absolvovaní kurzu bude vykonávať kurzy tvárovej jogy len pre tzv. koncových spotrebiteľov - t.j. ľudí, ktorí tvárovú jogu cvičia pre svoju vlastnú osobnú potrebu a svoj vlastný prospech (t. j. nie kurzy pre ďalších budúcich lektrov/-ky tvárovej jogy), a to minimálne za odporúčané ceny aktuálne platné u Poskytovateľa kurzu (uvedené na jeho webových stránkach https://tvarovajoga.sk, resp. https://oblicejovajoga.cz).
5.5 Účastník/-čka kurzu sa zaväzuje, že ani po skončení kurzu:
a) nesprístupní učebné materiály Lektorského kurzu, ani žiadnu ich časť, tretím osobám;
b) nebude kopírovať identitu Poskytovateľa kurzu, a to najmä pokiaľ ide o logo (ako celok alebo akúkoľvek jeho časť), značku (brand), obchodné meno, a to s výnimkou osobitného písomného súhlasu Poskytovateľa kurzu.

6 Ukončenie zmluvného vzťahu Poskytovateľa kurzu a Účastníka/-čky kurzu
6.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom kurzu a Účastníkom/-čkou kurzu môže byť ukončený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
6.2 Poskytovateľ je oprávnený okamžite ukončiť zmluvný vzťah s Účastníkom/-čkou kurzu v prípade, ak:
a) správanie Účastníka/-čky kurzu závažným spôsobom narušuje riadny priebeh Lektorského kurzu, čím sa rozumie najmä nevhodné správanie sa Účastníka/-čky kurzu počas vyučovacích hodín (hrubé, vulgárne správanie sa Účastníka/-čky kurzu), ak počas Lektorského kurzu dochádza k porušeniu občianskej cti a ľudskej dôstojnosti osôb v pozícii Lektora/-ky kurzu, príp. ostatných Účastníkov/-čok kurzu, resp. akékoľvek iné obdobné ponižujúce správanie sa Účastníka/-čky kurz voči Lektorovi/-ke kurzu, Poskytovateľovi kurzu alebo ďalším Účastníkom/-čkam kurzu;
b) Účastník/-čka kurzu hrubo porušuje podmienky a pravidlá stanovené týmito Podmienkami účasti;
c) Účastník/-čka kurzu spácha úmyselný trestný čin voči Poskytovateľovi kurzu alebo Lektorovi/-ke kurzu, čím a rozumie najmä pokus o nabúranie sa do počítačovej siete Poskytovateľa kurzu alebo Lektora/-ky kurzu, resp. trestné činy špecifikované v § 247 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení.
V danom prípade nevzniká Účastníkovi/-čke kurzu nárok na vrátenie zaplateného poplatku za účasť v Lektorskom kurze alebo jeho časti.
6.3 Účastník/-čka kurzu berie na vedomie, že udelením jeho súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čo je 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, t. j. od prihlásenia sa Účastníka/-čky kurzu na Lektorský kurz), a teda prvým prihlásením sa Účastníka/-čky kurzu do členskej sekcie webu Poskytovateľa kurzu, v ktorej sú sprístupňované učebné materiály, Účastník/-čka kurzu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7 Reklamácie a sťažnosti
7.1 V prípade, ak sa na poskytovanom Lektorskom kurze vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, Účastník/-čka kurzu má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie zo strany Poskytovateľa kurzu. Poskytovateľ kurzu je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, pričom o spôsobe nápravy - odstránenia vady, rozhoduje sám.
7.2 V prípade, ak Účastník/-čka kurzu nie je spokojný/-á s poskytnutými službami zo strany Poskytovateľa kurzu, čím sa rozumie najmä kvalita poskytovaného Lektorského kurzu, obsahová náplň Lektorského kurzu, priebeh Lektorského kurzu, je oprávnený/-á tieto služby reklamovať (uplatniť reklamáciu) u Poskytovateľa kurzu. Bližšie podmienky reklamácie upravuje osobitný reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa kurzu.
7.3 Účastník/-čka kurzu je povinný/-á akékoľvek svoje sťažnosti, podnety a podobne nahlásiť Poskytovateľovi kurzu, ak je to možné ihneď, a to telefonickou formou, príp. e-mailom adresovaným Lektorovi/-ke kurzu alebo Poskytovateľovi kurzu. Po prehodnotení sťažnosti, podnetu a pod. Poskytovateľ kurzu oboznámi Účastníka/-čku kurzu s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.
7.4 Poskytovateľ kurzu a Účastník/-čka kurzu sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami účasti budú prednostne riešiť na základe vzájomnej dohody. Pokiaľ uvedené nebude možné, na rozhodovanie takýchto sporov sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

8 Záverečné ustanovenia
8.1 Tieto Podmienky účasti sú platné a účinné odo dňa 13.02.2018 na dobu neurčitú.
8.2 Poskytovateľ kurzu je oprávnený zmeniť tieto Podmienky účasti. Akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach účasti budú realizované v elektronickej forme s výslovným súhlasom oboch zúčastnených strán (Poskytovateľa kurzu a Účastníka/-čky kurzu), pričom o tejto zmene bude Účastník/-čka kurzu informovaný/-á ektronickou poštou - emailom.
8.3 Zmenené Podmienky účasti nadobúdajú účinnosť zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa kurzu.

Ochrana osobných údajov